Emisná kontrola
 
   
Emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie:
 
Kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora; ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom. Emisná kontrola sa vykonáva v stacionárnom pracovisku emisnej kontroly alebo v mobilnom pracovisku emisnej kontroly.
 
Aké doklady treba predložit na emisnú kontrolu ?
 
Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá na vykonanie emisnej kontroly:
 
pravidelnej
 
-

-
osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru,
protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu.
 
zvláštnej
 
-

-


-
osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru,
protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu alebo
doklady podľa § 14 až 17 a § 20 zákona č. 725/2004 Z. z.v znení neskorších predpisov.
 
administratívnej
 
-

-
osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru,
protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu.
 
Povinnosti prevádzkovateľa vozidla pred kontrolou:
   
Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na emisnú kontrolu vozidlo čisté a nezaťažené. Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

Pred začatím emisnej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na emisnú kontrolu doklady. Bez predloženia ustanovených dokladov technik emisnej kontroly nesmie vykonať emisnú kontrolu.
   
POZOR! Emisná kontrola sa nevykoná, ak:  
   
-
-
-
-
nemožno naštartovať motor,
vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie,
je zistený zjavný únik prevádzkových médií alebo
vozidlo má poruchu na namontovanom plynovom zariadení.
   
   
Copyright © CM Control, s.r.o., Created by Geoorgee